Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Geluidsbelasting Utrecht als gevolg van verkeer

Roetkaart Utrecht

Roetkaart omgeving Utrecht

Bereikbaarheid slecht door file

Bereikbaarheid slecht door file

Adviesbureau VuurTooren ondersteunt gemeenten bij het opstellen van fietsbeleid en het monitoren van de effecten van dit beleid.

Het stimuleren van de fiets heeft vele voordelen die samen te vatten zijn onder:

  • Bereikbaarheid
  • Gezondheid
  • Kosten
  • Milieu
  • Ruimtebeslag

Concrete maatregelen om de fiets te stimuleren kunnen bv. bestaan uit het aanpassingen van verkeersregelingen, het nemen van fysieke maatregelen op de weg en de beïnvloeding van gedrag. Welke maatregelen waar het meest optimaal zijn hangt van vele factoren af, waaronder de toestand van het (fiets)wegennet. De door VuurTooren ontwikkelde fietswegenscanner, waarbij het wegdek van alle fietsbare wegen op iedere 5 meter van een kwaliteitsindicatie wordt voorzien, is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Vooraf wordt een plan opgesteld hoe het fietsbeleid concreet kan worden geëvalueerd met behulp van meetbare doelen. Deze doelen worden (vooraf) gemeten met behulp van zoveel mogelijk permanente meetpunten, waaronder VRI-lussen, en daarnaast de wegdek kwaliteit. Daarnaast wordt ook de inbedding in de gemeentelijke organisatie en de communicatie meegenomen.

De meest recente inzichten van de CROW en Tour de Force en de opgedane ervaringen bij andere gemeenten als Amsterdam worden benut. De door VuurTooren voor Kluwer geschreven handboeken over ‘fietsdata’ en het ‘stimuleren van de fiets’ worden als basis gebruikt.

Indien gewenst kan door het gebruik van een mobiliteit informatie systeem alle mobiliteitsdata die er is bij de klant, integraal inzichtelijk gemaakt met behulp van tabellen, grafieken en kaarten. Het betreft hierbij intensiteiten, snelheden, parkeerdruk van verschillende weggebruikers als motorvoertuigen, fietsers, voetgangers etc.

Op basis van al deze informatie kan beleid worden gedefinieerd en worden geëvalueerd door monitoring van de effecten op de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en de communicatie.